КР

Контрольна робота № 3 з теми «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА»

Тип уроку: урок контролю знань.

Мета: оцінити знання, уміння та навички учнів з вивченої теми.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент:________________________________

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IIIВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи.

Рівень 1 (3 бали)

1. Закінчіть фразу: (0,5 бала)

Явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл називається ________________________________________________

2. Запишіть масу в кілограмах (1,5 бала):

3,5 т = ______________

5600 г = ______________

300 мг = ______________

3. Що називають силою тертя ковзання? (1 бал)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Рівень 2 (3 бали)

4. За графіком залежності сили пружності від видовження пружини обчисліть її жорсткість.

Обчисліть силу пружності для видовження 80 см.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Рівень 3 (3 бали)

5. На тонкому дроті висить вантаж масою 10 кг. При цьому дріт подовжився на 0,2 мм. Визначте жорсткість дроту.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Рівень 4 (3 бали)

6. Визначте, з якої речовини виготовлений куб масою 2572,5 г, якщо площа всієї поверхні куба дорівнює 882 см2.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити вивчений матеріал (§§ 16-24).

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Автор: вчитель фізики Студенець Інна Вікторівна

Варіант №1

Початковий рівень (позначте одну правильну відповідь)

 1. (0.5 бала). Дія одного тіла на інше, в результаті якої змінюється… або виникає деформація, називається взаємодією.

А. Маса тіла.                   Б. Швидкість тіл                   В. Густина тіла.        Г. Об’єм тіл.

 1. (0,5 бала). Сила, яка діє на тіло так, як декілька окремих сил, прикладених до даного тіла, називається …

А. Результуючою силою.          Б. Рівнодійною силою.        В. Рівнозважуючою силою.

 1. (0,5 бала). Вага не рухомого тіла обчислюється за формулою :

А. F2/F1 = L1/ L2.             Б. F=mg          В.. Р=mg                    Г. F1/F2 = L2/ L1.

 1. (0,5 бала) . Зміна форми тіла, його розмірів і об’єму внаслідок взаємодії з іншими тілами

називається …

А. Згином.           Б. Крученням.           В. Стиском.   Г. Розтягом.   Д. деформацією.

 1. (0,5бала). Формула для визначення сили тертя …

А. F=mg.              Б. Р=mg.                     В. F= k ΔL                 Г. F= μN.

 1. (0,5 бала). Під час деформації тіла виникає сила…

А. тяжіння            Б. тертя спокою.      В. пружності.            Г. тертя кочення.

Середній рівень (передбачає повного розв’язку з дотриманням усіх вимог)

 1. (1,5 бали). Тіло, якої маси, важить 200 Н?
 2. (1,5 бали). При розтягуванні пружини на 6 см. Виникає сила пружності 1,8 Н. Знайдіть жорсткість пружини.

Достатній рівень (передбачає повного розв’язку з дотриманням усіх вимог)

 1. (3 бали). Для рівномірного переміщення навантажених саней по снігу прикладають силу 25 Н. Визначити коефіцієнт тертя полозів саней об сніг, якщо їхня вага 500 Н

Високий рівень (передбачає повного розв’язку з дотриманням усіх вимог)

 1. (3 бали). На візок діють три сили 4Н, 5Н і 6Н, які діють вздовж однієї прямої. Яке значення може приймати рівнодійна цих сил. Зобразіть малюнок(масштаб: 0,5 см — 1 Н)

 

Варіант №2

Початковий рівень (позначте одну правильну відповідь)

 1. (0,5 бала). . Явище, коли тіло при відсутності дії на нього інших тіл, зберігає … постійною, називається інерцією.

А. Масу.                    Б. Густину.                В. Швидкість.                       Г. Об’єм.

 1. (0,5 бала). . Маса – це міра ….

А.Інертності тіла.                 Б. Густини тіла.        В. Об’єму тіла.          Г. Швидкості тіла.

 1. (0,5 бала). Явище збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл – це

А. інертність             Б. інерція                               В. густина речовини                       Г. швидкість тіла

 1. (0,5 бала). Фізична величина, що характеризує певну речовину й чисельно дорівнює масі речовини одиничного об’єму, називається…

А. силою тяжіння                             Б. масою тіла й                     В. густиною речовини.       Г. швидкістю

 1. (0,5 бала). Закон Гука записується так:

А. ΔL= F/k.                Б. ΔL = F*k.               В. F2/F1 = L1/L2                      Г. M=F*d.

 1. (0,5 бала). .Вага – це сила, яка діє на …

А. тіло.                       Б. землю.                   В. опору або підвіс.              Г. центр тіла.

Середній рівень (передбачає повного розв'язку з дотриманням усіх вимог)

 1. (1,5 бали). Визначити масу дівчинки, якщо сила тяжіння, що діє на неї дорівнює 500 Н?
 2. (1,5 бали). При розтягуванні пружини на 2,5 см. Виникає сила пружності 0,75 Н. Визначити жорсткість пружини.

Достатній рівень (передбачає повного розв'язку з дотриманням усіх вимог)

 1. (3 бала). Визначте видовження пружини динамометра, жорсткість якої 400 Н/м, під час підвішування тіла масою 2 кг.

Високий рівень (передбачає повного розв'язку з дотриманням усіх вимог)

 1. ( 3 бала).  На запитання, чому дорівнює рівнодійна двох сил 2 і 5 Н, які діють на тіло вздовж однієї прямої, деякі учні дали такі відповіді: 10; 7; 5; 2; 3; 8 Н. Зазначте, які з наведених відповідей правильні?
ĉ
Игорь Корюков,
16 лют. 2017 р., 14:51
Comments