Урок № 9. Навчальний проект

Навчальний проект № 1.

стор. 48 підручника "Фізика, 7 кл. Бар'яхтар"

1. Технічні винаходи, що змінили життя людства.
2. Сучасна фізика як доказ мудрості наших предків.
3. Історія створення перших еталонів.
4. Які еталони має Україна і де вони зберігаються.
5. Еволюція вимірювальних приладів.
6. Які вони — найдрібніші об’єкти в природі.
7. Стародавні одиниці довжини і часу.
8. Як зароджувалося вчення про атоми.
9. Перші спроби та сучасні методи вимірювання розмірів молекул.
10. Що можуть нанотехнології.
11. Дифузія навколо нас.
12. Метеорити, що загрожують існуванню людства.
13. Мікро-, макро- й мегасвіти.
14. 10 цікавих фактів із життя видатних учених.
15. Історія одного відкриття.
16. Архімед — великий давньогрецький математик, фізик та інженер.
17. Аристотель — видатний учений давнини.
18. Досягнення і трагедії геніального фізика Ґалілео Ґалілея.
19. Генії фізичної науки ХХ століття.
20. Внесок українських учених у розвиток сучасної техніки.
21. Найпрестижніша міжнародна премія з фізики та її лауреати.
Теми експериментальних досліджень
1. Спостереження та дослідження процесу дифузії.
2. Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою різних приладів. Оцінювання похибки вимірювання.
3. Вимірювання площі поверхні тіл різними способами.


Домашнє завдання:
    Виконайте вправи:
  1. Перетворення одиниць довжини
  2. Одиниці часу
Вчителю:
Тема: Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. Узагальнюючий урок.
Мета: узагальнення знань про будову речовини, наукові методи вивчення природи, фізичні
величини та їх вимірювання, приведення одиничних знань у систему; розвивати вміння
висувати гіпотези, виховувати самостійність, наполегливість.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Обладнання: підручник, мультимедійне устаткування, комп’ютерна презентація,
роздавальний матеріал: картки для інтерактивного тесту «Так — Ні».
Хід уроку
Якби я захотів читати, ще не знаючи
букв, це було б безглуздям. Так само,
якби я захотів судити про явища
природи, не маючи жодного
уявлення про початки речовини, це
було б такою ж нісенітницею.
М. В. Ломоносов
І. Організаційний етап
Розминка «Парад розумних думок» 1
Учитель пропонує учням прокоментувати вислів видатного вченого М. В. Ломоносова,
запропонований як епіграф до уроку.
ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Учитель наголошує, що під час вивчення розділу «Фізика як природнича наука. Методи
наукового пізнання» отримано знання, які стануть фундаментом до всього подальшого
вивчення предмету. Впродовж цього часу учні розглянули будову речовини, дізналися про
фізичні моделі, зрозуміли як набувають фізичних знань, ввели поняття фізичних величин та
навчилися вимірювати деякі з них. А на цьому уроці слід узагальнити та систематизувати ці
знання.
ІІІ. Відтворення та корегування опорних знань
Запитання до учнів 2–7
- Використовуючи ключові слова «природа», «речовина», «поле», «фізичне явище»,
«закономірності», «властивості», «рух», «будова» дайте визначення фізиці як науці та
вкажіть, що вона вивчає.
- Хто з вчених, чиї портрети вибачите на слайді, запропонував гіпотезу про будову
речовини? Хто є засновником фізики? Кого вважають засновником експериментального
методу дослідження у фізиці?
- До яких фізичних явищ відносяться явища, зображені на фото? На яких рисунках
зображено атоми, на яких молекули?
- Чи однакові молекули води в гарячому чаї та в пляшці з водою? Чи однакові
молекули води, водяної пари та льоду?
- Яким спільним фізичним терміном можна поєднати подані рисунки? Дати означення
даного явища.
Інтерактивний тест «Так — Ні» 
1. Всі речовини складаються з атомів, молекул, йонів.
2. Між молекулами немає проміжків.
3. Молекули однієї і тієї ж речовини різні.
4. Частинки, з яких складаються речовини перебувають у безперервному русі, який
називається тепловим. 
5. Збільшення температури речовини спричинює зменшення середньої швидкості руху
її частинок.
6. Дифузія є одним з доказів руху молекул. 
7. Частинки речовини взаємодіють між собою — вони притягуються та
відштовхуються. 
Запитання до учнів
- Чим відрізняються експериментальні фізичні дослідження, подані на фото? 
- Назвіть основні методи отримання нових знань у фізиці.
- Які етапи проходять вчені отримуючи нові знання?
IV. Узагальнення та систематизація знань
Завдання учням 
Учитель пропонує учням проаналізувати та прокоментувати узагальнюючі таблиці
(с. 40, 41).
V. Удосконалення вмінь і навичок
Завдання учням
Прокоментуйте узагальнюючі таблиці (с. 42) 12
Виконання вправ
[2]: Завдання для самоперевірки до розділу 1 «Фізика як природнича наука. Методи
наукового пізнання», завд. 9, 10 (для термометра), завд. 11, 13.
VI. Підбиття підсумків уроку
На цьому етапі уроку можна використати завдання для самоперевірки до розділу 1
«Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» (завд. 14) і запропонувати учням
підтвердити або спростувати твердження «Фізика не закінчується дверима шкільного
кабінету».
VII. Домашнє завдання
[2]: § 1–5 — повторити.
Проаналізувати узагальнюючі таблиці «Підбиваємо підсумки розділу 1 «Фізика як
природнича наука. Методи наукового пізнання»» (с. 42, 43).
Завдання для самоперевірки 1–7 — усно, завд. 10 (для мензурки), 12 — письмово.
Розв’язати тренувальні тести з комп’ютерною перевіркою — за бажанням.
Comments